Araken Sdn. Bhd. (659726-A)
L-02-08, Block L, No.2, Jln PJU 1A/41B,
Pusat Perdagangan NZX, Ara Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor,Malaysia
Kami adalah pembekal terkemuka perkhidmatan perundingan dalam bidang pengurusan dan teknologi. Dengan membangunkan rumusan-rumusan perniagaan yang inovatif dan berpanjangan, kami berazam untuk menambahbaik perniagaan secara mampan sambil memandu kecekapan keseluruhan perniagaan pelanggan kami dengan menggunakan pemikiran yang luar biasa untuk mencapai nilai yang luar biasa.

Kami menghasilkan khidmat-khidmat khusus industri dalam bidang pengurusan dan teknologi yang didorong oleh perundingan berasaskan ekonomi 'perhubungan'- memaksimumkan pulangan ke atas modal yang dilaburkan oleh pelanggan kami dalam penambahbaikan perniagaan, penambahbaikan proses dan inisiatif peningkatan teknologi

We are a leading provider of management and technology consulting services. By developing end-to-end innovative business solutions, we aim to create sustainable business improvements whilst driving the overall business efficiency for our clients by applying exceptional thinking to deliver exceptional value.

We deliver industry-specific management and technology services driven by consulting engagement economics - maximizing the return on capital invested by our clients in business improvement, process improvement and technology improvement initiatives

Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2004 oleh sekumpulan perunding-perunding yang berpengalaman dan profesional daripada syarikat-syarikat perunding telekomunikasi terkemuka dunia dan yang mempunyai layanan pelanggan global di serata dunia.

Syarikat ini juga dibiayai dengan keuntungan dan aliran tunai positif sejak dari tahun pertama ia beroperasi.

Perkhidmatan-perkhidmatan teras ARAKEN adalah:

 • Perkhidmatan Perundingan dalam Strategi dan Penambahbaikan Operasi
 • Integrasi dan Pembangunan Perisian


Produk teras ARAKEN adalah:

 • Telekomunikasi, Keselamatan dan Pengawasan
 • Navigasi, Penstabilan, Sistem Kawalan dan Deria Jarak Jauh untuk Penerbangan Udara Tanpa Pemandu dan Kenderaan Darat


Pengalaman dan kepakaran industri yang dalam ARAKEN telah membantu pelanggan-pelanggan dalam sektor-sektor berikut:

 • Sektor Pembuatan, Logistik, Pengangkutan
 • Sektor Awam dan Pendidikan
 • Telekomunikasi
 • Penjagaan Kesihatan

The company is founded in 2004 by a group of highly experienced consultants and professionals from the world's top consulting telecommunications companies having served global clients around the world.

The company is well funded with positive cash flow and profits right from the first year of operation.

ARAKEN’s core services are:

 • Consulting Services in Strategy and Operation Improvement
 • Software Development and Integration


ARAKEN’s core products are:

 • Telecommunication, Security and Surveillance
 • Navigation, Stabilization, Remote Sensing Control System for Unmanned Aerial and Surface Vehicles


ARAKEN’s deep industry experience and expertise have helped clients in the following sectors:

 • Manufacturing, Logistics, Transportation
 • Public Sector and Education
 • Telecommunications
 • Healthcare< kembali  seterusnya >

< previous  next >

Kebanyakan sistem-sistem Teknologi Maklumat (TM) adalah keseliratan antara gabungan platform-platform dan aplikasi bebas yang tidak direka untuk bekerja bersama-sama. Sebagai perniagaan yang berkembang, ia menjadi semakin sukar untuk menangani kecelaruan TM ini. Justeru itu, pakar-pakar kami mewujudkan satu sistem bersepadu tunggal yang menjajarkan TM dengan proses-proses dalam perniagaan. Pengalaman mendalam kami membolehkan kami untuk menghasilkan rumusan-rumusan tangkas yang menawarkan proses peningkatan yang berterusan dan juga perancangan berkontingensi. Kami mengenal pasti keadaan semasa operasi pelanggan kami dan membangunkan seni bina yang fleksibel supaya dapat menyokong keperluan semasa dan juga dapat menyesuaikan diri dengan proses yang berubah-ubah, teknologi baru, ancaman dan juga pertumbuhan.

Perisian adalah teras setiap sistem TM dan demi membolehkan keberkesanannya, setiap komponen mesti diintegrasikan dengan lancar. ARAKEN membangunkan perisian khas, menyatukan pakej-pakej komersial off-the-shelf (COTS) dan menyesuaikan aplikasi yang sedia ada untuk mewujudkan kesatuan dan rumusan yang berprestasi tinggi dan fleksibel, kos efektif dan berisiko rendah.

Pakar-pakar kami mendefinisikan proses-proses dalam perniagaan pelanggan kami dengan menyatakannya dari segi perkhidmatan, atau tugas, yang dijalankan oleh manusia dengan bantuan teknologi. Kami memetakan perkhidmatan ini kepada modul-modul aplikasi perisian yang berinteraksi antara satu sama lain dan membentuk asas sesebuah aplikasi perisian yang dinamik.

Strategis-strategis perniagaan dan perunding-perunding teknologi kami yang berpengalaman menangani keseluruhan perniagaan pelanggan dan persekitaran TM apabila sedang membangunkan rumusan TM yang transformatif. Seterusnya, kami akan merekabentuk dan menghasilkan infrastruktur atau aplikasi perisian yang membolehkan pelanggan bertindak balas dengan cepat kepada perubahan, dan juga mudah dan murah untuk diselenggarakan.

Most IT systems are a labyrinth of independent applications and platforms that weren’t designed to work together. As the business evolves, it becomes increasingly harder to maintain the IT maze. Our experts create a single integrated system that aligns IT with business processes. Our deep experience enables us to deliver agile solutions that offer continuous process improvement and contingency planning. We identify our client’s current state of operations and develop a flexible architecture that supports today’s needs and adapts to changing processes, new technologies, threats and growth.

Software is at the core of every IT system and to be effective, each component must integrate seamlessly. ARAKEN develops customized software, tailors commercial-off-the-shelf packages (COTS) and adapts existing applications to create a unified, high-performance solution that is flexible, cost-effective and low-risk.

Our experts define our client’s business processes in terms of services, or tasks, that people perform using technology. We map these services to modular software applications that interact with each other and form the basis of a dynamic application software.

Our experienced business strategists and technology consultants address the totality of the client’s business and IT environment when developing a transformative IT solution. Ultimately, we will design and deliver an infrastructure or software applications that lets the client respond quickly to change and is easy and affordable to maintain.


Kami menghasilkan perisian berkualiti tinggi, teguh di masa kritikal/rekabentuk rumusan yang berasaskan jaringan web dan pelaksanaan tepat-pada-masa.


PERKHIDMATANRUMUSAN-RUMUSAN
Pakej standard integrasi dan pelaksanaan.ERP.
CRM.
Pengurusan Projek.
Pembangunan perisian paling-sesuai.Portal perkongsian pengetahuan.
Penilaian Kecerdasan Emosi (EQ) dan alat diagnostik yang dihoskan di laman sesawang.
Peralatan Mayauntuk tujuan Kajian yang dihoskan di laman sesawang.
Penilaian Pelbagai Darjah Kecerdasan (IQ) dan alat diagnostik yang dihoskan di laman sesawang.

We deliver High quality, robust mission critical online/web-based software solution design and implementation on time.

SERVICESSOLUTIONS
Standard package integration and implementation.ERP.
CRM.
Project management.
Custom software development.Knowledge sharing portal.
Hosted web-based Emotional intelligence (EQ) assessment and diagnostic tool.
Hosted web-based online survey tools.
Hosted web-based Multiple intelligence (IQ) assessment and diagnostic tool.


Kami membantu organisasi meningkatkan prestasi mereka, terutamanya melalui analisis masalah perniagaan yang sedia ada, pembangunan strategi, rancangan untuk penambahbaikan dan seterusnya membantu mereka dengan pelaksanaan yang realistik dan praktikal. Syarikat ini juga dibiayai dengan keuntungan dan aliran tunai positif sejak dari tahun pertama beroperasi.

Organisasi-organisasi telah berurusan dengan kami untuk tujuan:

 • mendapatkan pandangan-pandangan dari luar yang lebih objektif;
 • mendapatkan akses kepada kepakaran khusus kami;
 • bantuan sementara untuk projek tunggal, di mana pengambilan pekerja tetap tidak dikehendaki.


5 PERKHIDMATAN KHASBAGAIMANA KAMI MELAKUKAN PERKARA YANG BETUL?SAMPEL PROJEK
Meningkatkan Hasil.Membangunkan strategi pasti-menang yang baru.
Melancarkan Pertubuhan dan Perniagaan baru.
Merekabentuk pelan yang mudah dilaksanakan.
Penswastaan Penjagaan Kesihataan (APEX).
Pusat Kecemerlangan Industri Elektrik & Elektronik (NCIA).
Usaha niaga baru dalam bidang Kejuruteraan Telekomunikasi (Pernec).
Kajian semula dan Peningkatan dasar Kerajaan (MiGHT).
Membina keupayaan organisasi baru atau menaik taraf.Merekabentuk organisasi.
Merekabentuk kecekapan dalam Modal insan.
Kejuruteraan Proses Perniagaan.
Pembolehan teknologi.
Strategi organisasi lima tahun, pelaksanaan pelan dan bajet (MARA).
Strategi, pelan dan bajet untuk menghasilkan sumber manusia berkebolehan tinggi (MOHE).
Sistem Pengurusan Sumber Manusia (Proton).
Memperbaiki operasi.Tinjauan operasi dan audit.
Penandaarasan.
Kewangan & perakaunan (DBKL).
Jualan & penyampaian projek (PERNEC).
Jualan, perkhidmatan pelanggan, logistik pengedaran, perolehan, kewangan, alat ganti dan inventori (PROTON).
Mengurangkan kos.Analisis berasaskan kos.
Penyumberan dan peningkatan perolehan.
Meningkatkan kecekapan pembeli.
Pengurangan kos Perolehan.
Pengurangan kos kerja lebih masa & kakitangan.
Menyiapkan projek tepat pada masa dan dalam bajet.Pengurusan Projek.
Pengurusan Perubahan.
Alat-alat Pengurusan Projek.
Pengurusan projek, perisian ERP dan pelaksanaan infrastruktur.
Seni bina kampus baru Greenfield, bangunan, mekanikal, elektrik, pengurusan projek ICT.
Alat pengurusan projek berasaskan jaringan web.
Pengurusan projek, jaminan pengurusan & pelaksanaan perisian.

We help organizations improve their performance, primarily through analysis of existing business problems, development of strategy, plans for improvement and assisting with realistic practical implementations. The company is well funded with positive cash flow and profits right from the first year of operation.

We have been engaged by organizations:

 • to gain external and more objective recommendations;
 • to gain access to our specialized expertise;
 • as temporary help during a one-time project, where the hiring of permanent employees is not required.


5 SPECIALIZED SERVICESHOW WE DO THE RIGHT THINGS?PROJECT SAMPLES
Grows Revenue.Develop new winning strategy.
New Business and Organization launching.
Design implementable plan.
Healthcare privatization (APEX).
Electrical &Electronics Industry Center of Excellence (NCIA).
Telco Engineering new ventures (Pernec).
Government policy review and improvement (MiGHT).
Build new or upgrade organization capabilities.Organization design.
Human capital competency design.
Business process engineering.
Technology enablement.
Five year organization strategy, implementation plan and budget (MARA).
Strategy, plan and budget to produce high-end human resource (MOHE).
HR Management System (Proton).
Improve operations.Operation review and audit.
Benchmarking.
Finance & accounting (DBKL).
Sales & project delivery (PERNEC).
Sales, customer service, distribution logistics, procurement, finance, parts and inventory (PROTON).
Reduce cost.Cost base analysis.
Sourcing and procurement improvement.
Improve buyer competencies.
Procurement cost reduction.
Overtime & staff cost reduction.
Deliver projects on time and within budget.Project management.
Change management.
Project Management tools.
Project management, ERP software and infrastructure implementation.
New campus Greenfield architecture, buildings, mechanical, electrical, ICT project management.
Web based project management tools.
Project management, warranty management & software implementation.

Creative Commons License
Reka bentuk laman dilesenkan di bawah Lesen Creative Commons Pengiktirafan-PerkongsianSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi.
Kandungan laman adalah Hakcipta © 2013 Araken Sdn. Bhd.

Creative Commons License
Site design is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Site content is Copyright of © 2013 Araken Sdn. Bhd.